Beknopt

9.3.4. Water VKA

Water

Voor het VKA is een watertoets uitgevoerd. Deze toets wordt zowel gebruikt om het VKA op eenzelfde wijze te beoordelen als de MER-alternatieven, als voor de watervergunningaanvragen.

Resultaten:
Grondwater

Grondwateronttrekking in attentiegebieden is zeer ongewenst gezien de kwetsbaarheid van deze gebieden. Binnen het VKA is dit voor vier windturbines aan de orde. Hier kan middels een bouwvoorschrift in de vergunning van de windturbine rekening mee worden gehouden.

Hemelwater
Bij het afvoeren van hemelwater van een nieuw verhard oppervlak groter dan 10.000 m2 op het oppervlaktewater treedt een watervergunningplicht op waarbij het waterschap gevraagd kan worden of zij een afweging maakt of de activiteit mag worden uitgevoerd. Het Waterschap heeft reeds aangegeven dat de activiteit doorgang kan vinden wanneer voldaan wordt aan de compensatieplicht, voor zowel de vergunningplichtige inrichtingen[1], als de inrichtingen die onder de algemene regels vallen[2]. De uitwerking van de compensatieopgave per inrichting zal voor startbouw ter beoordeling worden voorgelegd aan het Waterschap.

Waterkering
Alle windturbines in het VKA staan buiten de beschermingszone A van de primaire, dan wel regionale waterkeringen en zijn derhalve niet vergunningplichtig. Om het VKA verglijkbaar te maken met de MER-alternatieven is tevens gekeken hoeveel windturbineposities zich binnen de gecombineerde buffer ‘beschermingszone A + werpafstand bij nominaal toerental’ zijn gepositioneerd. Dit betreft 4 turbines (één bij de primaire waterkering Hollandsch Diep, drie bij de regionale waterkeringen van de Mark).

Waterberging
Voor het VKA wordt 1 windturbine voorzien in het waterbergingsgebied, tevens overstromingsgebied, langs de Mark. Verlies van waterbergingscapaciteit ten gevolge van de realisatie van bouwwerken dient volledig te worden gecompenseerd. Tevens mag de realisatie van de windturbines geen negatieve invloed hebben op de werking van het bergingsgebied. Daarnaast kan slechts onder strikte voorwaarden gebouwd worden in buitendijkse gebieden, waarbij eveneens de doorstromingscapaciteit niet afneemt.

Voor het VKA is de afname van waterbergingscapaciteit door de realisatie van één windturbine met bijbehorende kraanopstelplaats verwaarloosbaar in relatie tot de totale capaciteit van het waterbergingssysteem rondom de rivier de Mark. Des al niet te min zal ook voor deze windturbinepositie compenserende maatregelen worden getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan, op eenzelfde wijze als gebeurt voor de overige windturbines.

Daarnaast is de afname van de doorstromingscapaciteit bij hoogwater verwaarloosbaar omdat de windturbine is voorzien buiten de hoofdstroomrichting van het overstromingsgebied en deze staat tevens in de luwte van een kunstwerk (bruggen A16 en HSL over de Mark) staat.

Score:
Het VKA scoort, na het opnemen van een bouwvoorschrift in de vergunning van de windturbines in het attentiegebied, neutraal op het aspect Grondwater (‘0’).

Door de compensatieplicht heeft het aspect Hemelwater geen onderscheidend karakter en scoort het VKA neutraal op dit thema (‘0’).

Het VKA scoort licht negatief op het aspect Waterkering (‘-’). De aanvullende risicoanalyse voor de daadwerkelijke trefkans op de waterkeringen als gevolg van falende windturbines, toont aan dat het VKA niet tot een onacceptabel toename leidt.

Het VKA scoort licht negatief op het aspect Waterberging (‘-’). Dit vanwege het feit dat er één windturbine buitendijks is voorzien binnen een waterbergingsgebied. Dit zeer beperkte verlies aan waterbergingscapaciteit zal verwaarloosbaar blijken.

 

[1]     Toename verhard oppervlak meer dan 10.000 m2 a.g.v. fundaties en kraanopstelplaatsen

[2]     Toename verhard oppervlak tussen de 2.000 en 10.000 m2 a.g.v. fundaties en kraanopstelplaatsen

Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk
Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk