Beknopt

4.2. Provinciaal beleid

In de Structuurvisie 2010 - partiële herziening 2014 is beschreven dat de provincie Noord-Brabant de ontwikkeling van windenergie steunt onder voorwaarden. Om versnippering van meerdere kleinere initiatieven tegen te gaan, kiest de provincie voor geclusterde opstelling van windturbines. Dat kan bij grootschalige bedrijventerreinen in het stedelijk concentratiegebied. En in landschappen die daar voor wat betreft schaal en maat geschikt voor zijn. De provincie vindt het belangrijk dat windturbines na afloop van de gebruiksperiode worden gesaneerd. De provincie stimuleert nieuwe toepassingen voor de opwekking van windenergie. In het open zeekleigebied van West-Brabant is ruimte voor de ontwikkeling van windenergie.

De Verordening Ruimte (geconsolideerde versie dd 15-7-2015) is één van de instrumenten die de provincie kan inzetten om de doelen uit de Structuurvisie te realiseren. De Structuurvisie geeft aan welke doelen de provincie nastreeft, wat voor beleid de provincie voert, hoe de provincie stuurt om haar doelen te realiseren en welke instrumenten zij daarbij inzet. In de verordening gelden voor plaatsing van windturbines verschillende regels voor verschillende structuren: ‘bestaand stedelijk gebied’ (artikel 4 lid 9), ‘groenblauwe mantel’ (artikel 6 lid 18) en ‘zoekgebied windturbines’ (artikel 33). Het plangebied voor dit MER betreft een deel van het zoekgebied windturbines, waarvoor artikel 33 van toepassing is.

Structuurvisie 2010 - partiële herziening 2014
In dit document is beschreven dat de provincie Noord-Brabant de ontwikkeling van windenergie steunt onder voorwaarden. Om versnippering van meerdere kleinere initiatieven tegen te gaan, kiest de provincie voor geclusterde opstelling van windturbines. Dat kan bij grootschalige bedrijventerreinen in het stedelijk concentratiegebied. En in landschappen die daar voor wat betreft schaal en maat geschikt voor zijn. De provincie vindt het belangrijk dat windturbines na afloop van de gebruiksperiode worden gesaneerd. De provincie stimuleert nieuwe toepassingen voor de opwekking van windenergie. In het open zeekleigebied van West-Brabant is ruimte voor de ontwikkeling van windenergie.

Verordening ruimte Noord-Brabant, geconsolideerde versie dd 15-7-2015
De Verordening ruimte is één van de instrumenten die de provincie kan inzetten om de doelen uit de Structuurvisie te realiseren. De Structuurvisie geeft aan welke doelen de provincie nastreeft, wat voor beleid de provincie voert, hoe de provincie stuurt om haar doelen te realiseren en welke instrumenten zij daarbij inzet. In de verordening gelden voor plaatsing van windturbines verschillende regels voor verschillende structuren: ‘bestaand stedelijk gebied’ (artikel 4 lid 9), ‘groenblauwe mantel’ (artikel 6 lid 18) en ‘zoekgebied windturbines’ (artikel 33). Het plangebied voor dit MER betreft een deel van het zoekgebied windturbines, waardoor artikel 33 van toepassing is. Dit artikel luidt als volgt:

Verordening ruimte Noord Brabant – geconsolideerde versie

De toelichting luidt:

Verordening ruimte Noord Brabant – geconsolideerde versie

Tevens is op de kaart ‘agrarische ontwikkeling en windturbines’ het zoekgebied voor windturbines aangegeven. Het gehele zoekgebied is weergegeven in de figuur hiernaast.

Gebied met aanduiding 'zoekgebied voor windturbines'  uit de Verordening Ruimte Noord-Brabant.
Figuur - Gebied met aanduiding 'zoekgebied voor windturbines' uit de Verordening Ruimte Noord-Brabant.