Beknopt

2.4. Leeswijzer

In hoofdstuk 1 staat de samenvatting van dit MER beschreven.

In hoofdstukkenen 3 staan de aanleiding en achtergrond van dit MER beschreven.
Het relevante beleidskader op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau is beschreven in hoofdstuk 4.

Hoofdstuk 5 geeft de achtergrond van de keuze voor de locatie en geeft een korte toelichting op de relatie tussen duurzame energiebronnen.
Hoofdstuk 6 beschrijft de referentiesituatie van windenergielocatie A16, inclusief de autonome ontwikkelingen in het gebied.

Hoofdstuk 7 bevat de uitwerking van de opstellingsalternatieven die in hoofdstuk 8 worden onderzocht op hun milieueffecten.
Voor een aantal thema’s zijn losse deelonderzoeken opgesteld die als bijlagen bij dit MER zijn gevoegd.
Mede op basis van de milieuonderzoeken die in het kader van het MER zijn uitgevoerd is een voorkeursalternatief (VKA) bepaald.
De milieueffecten van het VKA worden in hoofdstuk 9 op dezelfde wijze inzichtelijk zoals is gebeurt voor de MER-alternatieven.
Hoofdstuk 9 vat tevens de milieueffecten van de MER-alternatieven (inclusief het VKA) samen in één alomvattende beoordelingstabel.

Omdat het provinciaal inpassingsplan (PIP) en de omgevingsvergunningen niet worden toegespitst op één windturbinetype, maar op algemene kenmerken, worden in hoofdstuk 10 aanvullende onderzoeken uitgevoerd voor het VKA, die inzicht geven in de onder- en bovengrens en aantonen dat deze voldoen aan de wettelijke eisen.

Leemten in kennis worden in hoofdstuk 11 aangeduid. Een begrippenlijst is te vinden in hoofdstuk 12.