Beknopt

9.3.7. Landschap VKA

Landschap

In de MER rapportage Landschap & Ruimtelijke Kwaliteit van Bosch Slabbers is het VKA op dezelfde wijze beoordeeld als de MER-alternatieven. 

Resultaten:
Het VKA bouwt het meest voort op het MER-alternatief ‘knoop­punten’ (M11). Door de turbines te concentreren rondom de knooppunten zorgen ze voor een markering van de infrabundel A16/HSL. Ze vormen als het ware ‘de toegangspoorten’ voor de weggebruiker komende vanuit de aangrenzende snelwegen. Eveneens liggen enkele voorgestelde turbineconcentraties gekoppeld aan bestaande en geplande wer­klandschappen. Daarnaast draagt de koppeling van turbineconcentraties aan deze werklandschappen bij aan het duurzame imago. Ze behoren samen tot een nieuwe laag in het landschap, die van de duurzame werkland­schappen.

De belangrijkste landschappelijke kwaliteit van dit alternatief komt voort uit de ruime landschappelijke vides die ontstaan tussen de verschillende turbineconcentraties. Deze kwaliteit, waarbij grote delen van het plangebied ontzien worden van windenergie, geldt zowel voor de omgeving/omwonenden als voor de weggebruiker. De afzonderlijke op­stellingen worden door de aanwezigheid van de ruime vides duidelijk herkenbaar en leesbaar. De woonkernen bevinden zich in deze vides. Geen enkele kern wordt omsloten door bestaande of nieuwe windturbines.

Visualisaties
Ook het VKA is te zien in de zogenaamde ‘bolfoto’s, waarin de kijker 360 graden rond kan kijken, en waarin de windturbines bewegend zijn gemonteerd. De visualisaties van het VKA zijn te bekijken via onderstaande website.

Score:
Landschappelijke eenheden
Het VKA vrijwaart de waardevolle landschapsstructuren van Trippelen­berg en Mastbosch van windenergie. Ter hoogte van knooppunt Galder worden grenzend aan het Mastbosch 3 turbines opgericht. Het karakter van besloten landschapsbeeld Mastbosch wordt niet substantieel beïnvloed. Het bestaande karakter blijft behouden bij het oprichten van de 3 turbines bij knooppunt Galder. Ook Weimeren/Rooskensdonk blijft gevrijwaard van windenergie, het behoud zijn kwaliteit: het onbebouwde karakter. De plaatsing van turbines aan beide zijde van deze gebieden heeft echter wel invloed op de weidsheid. Met name de twee turbines ten zuiden van de Mark hebben een negatieve invloed op het weidse karakter.
Het VKA scoort licht positief op het aspect Landschappelijke eenheden  (‘+’).

Aansluiting bij de infrabundel A16/HSL
De opstellingen bevinden zich hoofdzakelijk binnen de zone van 1 kilometer ter weers­zijden van de A16, waardoor ze aansluiting zoeken bij het lineaire karakter van de infra­bundel. Door de snelwegknooppunten te accentueren met windenergie wordt een extra dimensie aan het infralandschap toegevoegd. Er ontstaan poorten naar het tracé van de A16. Ondanks de grote onderbreking van het stedelijk landschap van Breda-Prinsen­beek zorgt de gelijkmatige verdeling van de clusters over het lengtetracé van de A16 voor een sterkere identiteit van het autonome karakter van de infrabundel.
Het VKA scoort positief op het aspect Aansluiting bij de infrabundel A16/HSL (‘++’).

Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling
De opstelling nabij knooppunt Klaverpolder is opgebouwd uit een korte en een lange lijn, die zuidelijk hetzelfde startpunt kennen. Hierdoor ontstaat in zijn totaliteit een wat onevenwichtig cluster. De onregelmatige tussenafstanden tussen de turbines doet daar­naast afbreuk aan de leesbaarheid van deze lijnopstellingen en zorgt voor een enigszins onrustig landschapsbeeld. Met name de twee noordelijke turbines komen vanuit ver­schillende standpunten enigszins los te staan.
De opstelling nabij knooppunt Zonzeel bestaat uit twee herkenbare, fraai uitgevoerde, korte lijnen met een quasi gelijk start/eindpunt. De twee turbines ten zuidoosten van deze lijnen vallen duidelijk buiten de opstelling en doen afbreuk aan de leesbaarheid en daarmee de herkenbaarheid.
Knooppunt Galder wordt gemarkeerd door een compacte driehoekopstelling met een gelijke onderlinge afstand. Dit levert een leesbare opstelling ter hoogte van het knoop­punt.
De huidige windturbines op en rondom Hazeldonk vormen reeds een onsamenhangen­de wolkopstelling van verschillende turbines en hoogtes, met name de Belgische tur­bines. De aanvulling van het bestaande cluster is grotendeels compact uitgevoerd en bouwen voort op de bestaande situatie.
Het VKA scoort licht positief op het aspect Configuratie en herkenbaarheid van de opstelling (‘+’).

Belevingswaarde vanaf de infrabundel
De nieuwe turbineconcentraties bestaan grotendeels uit compacte opstellingen met een vrij gelijkmatige tussenafstand. De opstellingen bevinden zich aan beide zijden van de infrabundel waardoor het bijzondere belevingsaspect als gevolg van het ‘doorkruisen’ van het windpark beleeft wordt op 2 knooppunten.
Het VKA scoort positief op het aspect Belevingswaarde vanaf de infrabundel (‘++’).

Belevingswaarde vanuit de omgeving
De open ruimte tussen de twee meest noordelijke clusters draagt bij aan het behoud van het open landschapsbeeld van het zeekleigebied. Er ontstaan een zeer ruime vide die de kernen Zevenbergschen Hoek en in mindere mate Langeweg ontziet van inslui­ting door windenergie. Bij de kern Moerdijk (knooppunt Klaverpolder) staan de turbines consequent ten oosten van de snelwegen. De toevoeging van windenergie ter hoogte van Hazeldonk heeft plaatselijk invloed op het landschapsbeeld. Door het gefragmen­teerde, vrij besloten landschap van het zand is deze invloed echter beperkt te noemen. Vooral op grote afstand zullen de hoge turbines, die boven het landschap draaien, het landschapsbeeld beïnvloeden.
Het VKA scoort licht negatief op het aspect Belevingswaarde vanuit de omgeving (‘-’).

Gefaseerde ontwikkeling en toekomstwaarde
Het VKA biedt goede mogelijkheden wat betreft een gefaseerde ontwikkeling. Per knooppunt is het windpark te realiseren. Het plaatsen van grotere compacte concentra­ties turbines in het landschap biedt mogelijkheden voor de komst van nieuwe windpar­ken in het gebied.
Het VKA scoort licht positief op het aspect Gefaseerde ontwikkeling en toekomstwaarde (‘+’).

Obstakelverlichting
Doordat het VKA uit meerdere - weliswaar middelgrote - clusters bestaat, is toepassing van obstakelverlichting in redelijk grote mate noodzakelijk om aan de wet­telijke norm te voldoen. Het rustige landschapsbeeld wordt enigszins verstoord op een aantal plekken langs het tracé.
Het VKA scoort negatief op het aspect Obstakelverlichting (‘- -’).

Visualisaties VKA: