Beknopt

8.4. Gezondheid

In 2016 heeft de Duitse federale milieudienst (Umwelt Bundesamt) een studie gepubliceerd naar mogelijke gezondheidseffecten van windturbines[1]. Enkele citaten uit deze studie staan in het frame hiernaast.

Uit het rapport Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van bewoners (2013) van het RIVM, blijkt dat mensen die dichtbij windmolens wonen, vooral last hebben van het geluid dat windmolens met zich meebrengen. Sommige mensen ervaren hinder (zoals irritatie, boosheid en onbehagen) als zij het gevoel hebben dat hun omgevings- of levenskwaliteiten verslechtert door de plaatsing van windmolens. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Om de invloed van windmolens op de slaap te kunnen beoordelen zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar. De beschikbare resultaten laten geen definitieve conclusie toe. Voor andere directe effecten van windmolens op de gezondheid is geen bewijs. De conclusies van het RIVM zijn door de GGD overgenomen.

Uit een recent onderzoek Impact windmolens op verspreiding luchtverontreiniging (2016), blijkt dat de komst van 6 windmolens nabij een staalfabriek (Tata Steel te IJmuiden), nauwelijks voor veranderingen in de concentratie fijnstof in de omgeving zorgt. Uit het onderzoek bleek dat er geen verandering groter dan 1 procent zou voorkomen. Ook de concentratie van andere stoffen in de lucht worden niet of nauwelijks beïnvloed. Uit het (interne) adviesstuk Invloed van windmolens op de verspreiding van luchtverontreiniging (2017) van de Omgevingsdienst Groningen volgt dat het effect van windturbines op de verspreiding van luchtverontreiniging zeer beperkt is. Op momenten met lage windsnelheden zijn de concentraties luchtverontreiniging relatief hoog. Een windturbine is juist niet in werking bij lage windsnelheden. Dat betekent dat op de momenten dat hoge concentraties optreden deze niet beïnvloed worden door de windturbines. Daarnaast zal een deel van de bronnen van luchtverontreiniging (bv. een Rijksweg) onder het zog[1] van de windturbines emitteren en zal de emissie uit dergelijke bronnen helemaal niet (of slechts zeer ten dele) beïnvloed worden door de windturbines.

Naar de verspreiding van chemische bestrijdingsmiddelen, pesticiden en gevaarlijke bacteriën, zoals Q-koorts, is geen uitvoerig onderzoek gedaan, maar er is geen aanleiding aan te nemen dat windmolens resulteren in (een andere) verspreiding van bacteriën.

Mogelijk significante gezondheidseffecten als gevolg van windturbines komen dus met name voort uit geluidsbelasting. De link tussen geluid en gezondheid is in het akoestisch rapport bij het MER (0) tot uiting gebracht middels de Gezondheidseffectscreening (GES). Zie ook paragraaf 8.2.9.

 

[1]  Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen, Umwelt Bundesamt, 2016.

[2]  De wind achter een windmolen

Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen, Umwelt Bundesamt, 2016
Vertaling: Mögliche gesundheitliche Effekte von Windenergieanlagen, Umwelt Bundesamt, 2016