Beknopt

9.3. Effectbeoordeling voorkeursalternatief

Om het VKA qua milieueffecten vergelijkbaar te maken met de 11 onderzochte MER-alternatieven, worden de milieueffecten van het VKA op dezelfde manier inzichtelijk gemaakt en vervolgens beoordeeld. Voor het toetsingskader, de referentiesituatie, de beoordelingscriteria, de effectbeoordeling en de (onderzoeks-)methode per milieuaspect, wordt verwezen naar de relevante paragraaf in Hoofdstuk 8. Hieronder worden sec de resultaten en score gegeven per milieuaspect voor het VKA. In paragraaf 9.4 wordt vervolgens de scorevergelijking gemaakt tussen de MER-alternatieven en het VKA met behulp van een algehele overzichtstabel.

Klik hieronder op de links naar de deelonderzoeken gerelateerd aan het voorkeursalternatief (VKA):
1   Geluid
2   Slagschaduw
3   Bodem
4   Water
5   Archeologie
6   Externe veiligheid
7   Landschap
8   Cultuurhistorie
9   Ecologie
10 Energieopbrengst