Beknopt

5.4. Doelstelling opgesteld vermogen

Conform afspraken tussen Rijk, provincie, regio West-Brabant en gemeenten wordt in de A16 gezocht naar opstellingsalternatieven voor een nominaal windvermogen van minimaal 100 MW. In dit MER zal hiervoor het totale plangebied in zijn geheel (opnieuw) worden bekeken. Dit is nodig om te komen tot een objectieve weergave van de mogelijkheden en de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven.

De te onderzoeken opstellingsalternatieven/varianten zullen allen een opgesteld vermogen van minimaal 100 MW windenergie hebben. Dit is conform het Convenant – Windenergie A16 (2015), waarin de provincie met de Regio West-Brabant heeft afgesproken dat in de A16 minimaal 100 MW wordt gerealiseerd. Hoe de minimaal 100 MW windenergie verdeeld wordt over de verschillende gemeenten staat nog niet vast. Er is op voorhand geen specifieke verdeling afgesproken, noch per gemeente noch per initiatiefnemer.