Beknopt

2.2. Doel

Europese en nationale wetgeving schrijven voor activiteiten met potentieel aanzienlijke milieueffecten de milieueffectrapportprocedure (m.e.r.-procedure) moet worden doorlopen. Het doel van het milieueffectrapport is het vooraf bieden van informatie over de milieueffecten van een voornemen, in dit geval de ontwikkeling van windenergie, zodat deze milieu-informatie een volwaardige rol kan spelen in de besluitvorming.

Europese en nationale wetgeving schrijven voor activiteiten met potentieel aanzienlijke milieueffecten de milieueffectrapportprocedure (m.e.r.-procedure) moet worden doorlopen. Het doel van het milieueffectrapport is het vooraf bieden van informatie over de milieueffecten van een voornemen, in dit geval de ontwikkeling van windenergie, zodat deze milieu-informatie een volwaardige rol kan spelen in de besluitvorming.

De voorgenomen activiteit – de oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark met een gezamenlijk vermogen van 15 MW of meer – is opgenomen als activiteit 22.2 in lijst D van het Besluit m.e.r. Dat betekent dat in het kader van een vergunningaanvraag beoordeeld moet worden of er belangrijke nadelige gevolgen op het milieu kunnen zijn (de zogenaamde m.e.r.-beoordeling). Uit artikel 7.2 Wet milieubeheer en artikel 2, lid 3 Besluit m.e.r. volgt dat indien er een kaderstellend plan[1] wordt vastgesteld voor deze activiteit, het verplicht is om daarvoor een PlanMER op te stellen.

De provincie heeft ervoor gekozen om vrijwillig een CombiMER op te stellen, omdat reeds een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen voor het inpassingsplan (PlanMER). De wet milieubeheer (artikel 14.4b) maakt het mogelijk dat, wanneer voor één activiteit zowel een Plan- als een ProjectMER worden opgesteld, deze gecombineerd kunnen worden tot één combi-MER. Voor het gecombineerd Plan- en ProjectMER wordt één m.e.r.-procedure doorlopen die is gekoppeld aan het plan, in dit geval het inpassingsplan. Omdat vrijwillig een ProjectMER wordt opgesteld hoeft in het kader van de vergunningaanvraag geen m.e.r-beoordeling plaats te vinden.

 

[1]     In dit geval een provinciaal Inpassingsplan.

Definitieomschrijving MER en m.e.r.
Figuur - Definitieomschrijving MER en m.e.r.