Beknopt

5.6. Conclusie

De provincie Noord-Brabant heeft met de Regio West-Brabant (RWB) eind 2011 afgesproken om windenergie langs de rijksweg A16 te realiseren. Op 1 december 2015 hebben de provincie en de gemeenten Moerdijk, Drimmelen, Breda en Zundert een convenant gesloten waarin afgesproken is dat er een Provinciaal Inpassingsplan wordt opgesteld om minimaal 100 MW aan windmolens in de A16 mogelijk te maken.

Windenergielocatie A16 past in het nationale en provinciale beleid. Door de binding met grootschalige infrastructuur (A16/HSL-bundel) voldoet het plangebied van het project Windenergie A16 aan de plaatsingscriteria van zowel het Rijk als de provincie. In het kader van de Structuurvisie Wind op Land is in 2013 een plan-MER uitgevoerd, daarin is de A16 onderzocht. Hoewel de A16 toen niet in het voorkeursalternatief van het SWOL is opgenomen, is wel inzichtelijk gemaakt dat het plangebied geschikt is voor windenergie. Met de beschikking tot die milieu-informatie, is in het kader van de planvorming de locatie hiermee voldoende onderbouwd.

De begrenzing voor het plangebied komt in principe overeen met het zoekgebied zoals dat op de kaart ‘agrarische ontwikkeling en windmolens’ bij de Verordening Ruimte is aangegeven. Voor het noordelijke zeekleigebied is circa 1 km aan weerszijde van de A16 mogelijk, omdat daar de provinciale Verordening Ruimte het toe laat.