Beknopt

4.5. Conclusie

Windenergielocatie A16 past in het nationale beleid en draagt bij aan de doelstelling van 6.000 MW op land in 2020. De locatie past in provinciaal beleid gezien de bijdrage aan de doelstelling van 470,5 MW en voldoet aan de plaatsingscriteria van de provincie (er is sprake van ligging langs een grootschalige infrastructuurlijn). De locatie is conform de Structuurvisie 2010 waarin windenergielocatie A16 is opgenomen als zoekgebied voor grootschalige windenergie. De vier gemeenten hebben in hun beleid zoekgebieden en voorkeurslocaties voor windenergie binnen de A16 opgenomen. De provincie kiest er echter voor om de gehele A16-zone te onderzoeken.

In het MER wordt toegewerkt naar een voorkeursalternatief dat een minimaal opgesteld vermogen van 100 MW windenergie heeft.