Beknopt

3.5. Betrokken partijen

Adviseurs en bestuursorganen

In het kader van het oprichten van het windpark langs de A16 zijn de gemeenten Drimmelen, Moerdijk, Breda en Zundert vanaf de start van het project bij de planvoorbereiding betrokken. Alhoewel de gemeente Alphen-Chaam geen deel uitmaakt van de Regio West-Brabant, liggen delen van de gemeente (Galder) wel binnen de 1 km zone van de A16. De verantwoordelijk wethouder van Alphen-Chaam is voor alle stuurgroepbijeenkomsten uitgenodigd.

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) hebben gebiedskennis en zijn betrokken als inhoudelijk milieudeskundige van het gebied en vanwege hun bevoegdheid namens de provincie ten aanzien van de omgevingsvergunning.

Alle adviseurs en bestuursorganen die op grond van de Wro en het Besluit m.e.r. een rol hebben worden betrokken. Dit zijn o.a. gemeenten Drimmelen, Moerdijk, Breda en Zundert, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat.
 

Commissie voor de milieueffectrapportage

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie-m.e.r.) heeft op 13 oktober 2016 een advies uitgebracht aan het bevoegd gezag over de reikwijdte en het detailniveau van het dit MER. Hiertoe is op 8 september 2016 een locatiebezoek afgelegd door de Commissie. De Cie.-m.e.r. beoordeelt het MER op juistheid en volledigheid en brengt hierover advies uit aan het bevoegd gezag (Gedeputeerde Staten).
 

Overige belanghebbenden

Omwonenden, natuur- en milieuorganisaties en andere maatschappelijke organisaties worden bij de planvorming betrokken. In de tervisielegging van dit CombiMER krijgt eenieder de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken. Daarnaast worden er in de procedure een aantal informatieavonden (stakeholder- en publieksbijeenkomsten) georganiseerd.