Beknopt

10. Bandbreedte voorkeursalternatief

Het provinciaal inpassingsplan en de omgevingsvergunningen worden niet toegespitst op één windturbinetype, maar op algemene kenmerken. In hoofdstuk 9 is voor de milieueffecten van het VKA – ter vergelijking met de 11 MER-alternatieven – uitgegaan van realistische typen turbines. In dit hoofdstuk worden voor het VKA aanvullende onderzoeken uitgevoerd, die inzicht geven in de onder- en bovengrens en aantonen dat deze voldoen aan de wettelijke eisen. Met behulp van deze bandbreedte worden de minimaal en maximaal te verwachten milieueffecten van het VKA in beeld gebracht. Nadat er in een later stadium definitief is gekozen voor een windturbinetype, zijn de exacte te verwachten effecten te analyseren. Deze effecten zullen zich sowieso bevinden binnen de, in dit hoofdstuk onderzochte, minimale en maximale effecten.

Klik hieronder op de links naar de subparagrafen:
1   Inleiding
2   Bandbreedte voorkeursalternatief
3   Effectbeoordeling bandbreedte voorkeursalternatief