Beknopt

6.2. Autonome ontwikkelingen

Het is in het MER van belang dat er een volledige weergave van de relevante autonome ontwikkelingen (vastgesteld en in voorbereiding zijnde/in procedure) wordt gegeven. Autonome ontwikkelingen die relevant zijn voor de A16 zijn: 

  • Logistiek Park Moerdijk (LPM). Circa 150 ha. netto bedrijventerrein. Gelegen ten zuidwesten van knooppunt Klaverpolder (A16/A17). Na vaststelling van het inpassings- en exploitatieplan is hiertegen beroep aangetekend. Raad van State moet nu uitspraak doen over de ingediende beroepen. Door onduidelijkheid over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) duurt dit langer dan gebruikelijk. Op dit moment is moeilijk aan te geven wanneer er een uitspraak volgt. Met vaststelling van het PIP LPM zijn een aantal woningen wegbestemd, zie Bijlage L voor de huidige ligging van deze woningen.
  • Tracé 380 KV-leiding Zuidwest Oost. Minister Kamp heeft op 7 juli 2017 gekozen voor het tracé Noord. Het tracé loopt ten zuiden van de bestaande 380 kV-verbinding. Bij Zevenbergschenhoek wordt de A16 gekruist. De bestaande 150 kV-verbinding wordt verwijderd.
  • Bestemmingsplan Prinsenbeek, 2 locaties aan de Gertrudisoord en Westrik. Ten noordwesten van knooppunt Princeville worden op twee locaties woningen mogelijk gemaakt middels een bestemmingsplan dat in november 2017 is vastgesteld door de raad van Breda.
  • Treeport Zundert. Nieuw bedrijventerrein ten behoeve van de boomkwekerij aan de westkant van de A16 nabij bedrijventerrein Hazeldonk.
  • Bedrijventerrein Rithmeesterpark. Het bestemmingsplan ‘Rithmeester Park’ is in januari 2015 vastgesteld. Het terrein wordt ontwikkeld.
  • Natuurontwikkelingen. Bij het beschouwen van de effecten van windturbines op natuur wordt ook zogenaamde ‘nieuwe natuur’ in het Natuurnetwerk Brabant en Ecologische Verbindingszones meegenomen.