Beknopt

7. Alternatieven en varianten

Uit de overwegingen van het Rijk, de provincie en de gemeente blijkt dat er in Noord-Brabant slechts een beperkt aantal locaties is waar realisatie van windparken haalbaar en wenselijk is. Ook is duidelijk dat de landelijke doelstelling van 6.000 MW in 2020 alleen haalbaar is wanneer geschikte locaties waar windenergie ontwikkeld wordt, efficiënt benut worden. Voor de A16 geldt daarom dat gestreefd wordt naar optimalisatie ten aanzien van de opwekking van windenergie, terwijl de milieueffecten tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt.

Klik hieronder op de links naar de subparagrafen:
1   Referentiealternatief
2   Randvoorwaarden voor de alternatieven
3   Overige ontwikkelingen

Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk
Lagerwey L100 op bedrijventerrein Hazeldonk