Beknopt

2.3. Advies reikwijdte en detailniveau

In het kader van de m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau[1]  (NRD) opgesteld. De NRD beschrijft de voorgenomen reikwijdte en detailniveau van dit MER. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) heeft gereageerd op de ingebrachte reacties uit de inspraak. Dit heeft zij gedaan met een Nota van Zienswijzen[2] (NvZ). Hiermee is de NRD op 6 december 2016 vastgesteld. Zie voor meer informatie over de procedure ook hoofdstuk 3.

 

[1]     Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau; Windenergie A16. Provincie Noord-Brabant, 13 juli 2016.

[2]     Nota van Zienswijzen; NRD Windenergie A16. Provincie Noord-Brabant, 6 december 2016.

In het kader van de m.e.r.-procedure is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau[1]  (NRD) opgesteld. De NRD beschrijft de voorgenomen reikwijdte en detailniveau van dit MER. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) heeft gereageerd op de ingebrachte reacties uit de inspraak. Dit heeft zij gedaan met een Nota van Zienswijzen[2] (NvZ). Hiermee is de NRD op 6 december 2016 vastgesteld. Zie voor meer informatie over de procedure ook hoofdstuk 3.

De NRD heeft vanaf 25 juli 2016 tot en met 19 september 2016 ter inzage gelegen. Tevens zijn betrokken bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Gedeputeerde Staten hebben ook de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) gevraagd om advies uit te brengen over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER. Daarbij zijn tevens alle ontvangen zienswijzen toegezonden zodat de Commissie m.e.r. deze in haar advies kon betrekken. De Commissie heeft op 13 oktober 2016 een uitgebreid advies[3] uitgebracht aan PS over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER. Gelet op de bruikbaarheid en compleetheid van het advies hebben GS (namens PS als bevoegd gezag) besloten om het advies van de Commissie m.e.r. volledig over te nemen. Gedeputeerde Staten hebben ook de Provinciale Raad voor de Leefomgeving (PRL) gevraagd om advies uit te brengen over de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER. De PRL heeft op 24 november 2016 een advies uitgebracht aan de provincie. Het advies van de PRL is integraal opgenomen in de NvZ. Daarmee heeft GS het advies van de PRL volledig overgenomen.

Op basis van de conclusies inzake de zienswijzen, het advies van de Commissie m.e.r. en het advies van de Provinciale Raad van de Leefomgeving hebben GS (namens PS als bevoegd gezag) een advies vastgesteld inzake de reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER voor Windenergie langs de A16 (zie schema hiernaast). De adviezen en de Nota van Zienswijzen vormen samen met de eerder vastgestelde NRD het kader voor dit MER. Deze documenten zijn integraal opgenomen in Bijlage J.

 

[1]     Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau; Windenergie A16. Provincie Noord-Brabant, 13 juli 2016.

[2]     Nota van Zienswijzen; NRD Windenergie A16. Provincie Noord-Brabant, 6 december 2016.

[3]     Windenergie A16, provincie Noord-Brabant; Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. Commissie voor de milieueffectrapportage, 13 oktober 2016.

Schematische weergave reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER Windenergie A16
Figuur - Schematische weergave reikwijdte en detailniveau van het op te stellen MER Windenergie A16