Beknopt

8.1. Aanpak

Per milieuthema zijn detailstudies uitgevoerd om de milieueffecten in beeld te brengen. In dit hoofdstuk wordt per milieuthema beschreven wat het beoordelingskader is, en wat de milieueffecten zijn. Hiermee wordt duidelijk wat de impact van de voorgenomen activiteit is en wat de verschillen zijn tussen de alternatieven.

Per milieuthema zijn detailstudies uitgevoerd om de milieueffecten in beeld te brengen. In dit hoofdstuk wordt per milieuthema beschreven wat het beoordelingskader is, en wat de milieueffecten zijn. Hiermee wordt duidelijk wat de impact van de voorgenomen activiteit is en wat de verschillen zijn tussen de alternatieven.

Per milieuthema zijn in de NRD een of meer beoordelingscriteria gedefinieerd op basis waarvan de alternatieven worden beoordeeld

De milieuthema’s zijn: geluid, slagschaduw, externe veiligheid, ondergrond (bodem en water), archeologie, landschap/cultuurhistorie, ecologie en energieopbrengst/ vermeden emissies.

Voor de beoordeling van de effecten wordt gewerkt met een zevenpuntsschaal waarbij de waardering van de effecten kan variëren van zeer positief (+++) tot zeer negatief (- - -).

N.B. Hoewel voor alle thema’s een zevenpuntsschaal is gehanteerd hebben alleen de milieuthema’s ‘Landschap’ en ‘Energieopbrengst’ een mogelijk positief effect (0, +, ++, +++). De overige thema’s worden hoogstens negatief beïnvloed (0, -, - -, - - -). Dit gaat voorbij aan eventuele positieve effecten op bijvoorbeeld ecologie door compensatiemaatregelen of een omgevingsfonds, aangezien deze aspecten niet direct door het windpark worden veroorzaakt en de alternatieven voor deze afgeleide effecten slechts in geringe mate onderscheidend zijn.

 

Effectbeoordeling t.o.v. de referentiesituatie
Effectbeoordeling t.o.v. de referentiesituatie