Beknopt

5.3. 1 km-zone

De begrenzing voor het plangebied komt in principe overeen met het zoekgebied zoals dat op de kaart ‘agrarische ontwikkeling en windmolens’ bij de Verordening Ruimte is aangegeven. Dit betreft een zone langs de A16, met aan beide zijden een breedte van circa 1 km, gerekend vanaf de snelweg. Het zoekgebied voor windenergie in het zuidelijke deel van de A16 betreft 1 km aan weerszijde van de A16.

De begrenzing voor het plangebied komt in principe overeen met het zoekgebied zoals dat op de kaart ‘agrarische ontwikkeling en windmolens’ bij de Verordening Ruimte is aangegeven. Dit betreft een zone langs de A16, met aan beide zijden een breedte van circa 1 km, gerekend vanaf de snelweg. Het zoekgebied voor windenergie in het zuidelijke deel van de A16 betreft 1 km aan weerszijde van de A16. Voor het noordelijke zeekleigebied is circa 1 km aan weerszijde van de A16 mogelijk, omdat daar de provinciale Verordening Ruimte het toe laat. Echter, in principe blijft de koppeling met de infrastructurele bundeling A16/HSL leidend.

Conform afspraken tussen Rijk, provincie, regio West-Brabant en gemeenten wordt in de A16 gezocht naar opstellingsalternatieven voor een nominaal windvermogen van minimaal 100 MW. In dit MER zal hiervoor het totale plangebied in zijn geheel (opnieuw) worden bekeken. Dit is nodig, en zelfs wettelijk verplicht, om te komen tot een objectieve weergave van de mogelijkheden en de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. Zie hiervoor het proces van alternatief- én variantontwikkeling in hoofdstuk 7.

Tijdens de NRD-fase zijn twee overleggen geweest met de stuurgroep[1]. Daarin is gesteld dat windopstellingen buiten de 1 km zone langs de A16 in principe niet aan de orde zijn, tenzij het landschapsontwerp bij de klankbordgroepen op een groot draagvlak kan rekenen.

 

[1]     Bestuurlijke klankbordgroep bestaande uit gedeputeerde en wethouders.

Zoekgebied windturbines uit de verordening en het zoekgebied voor dit MER. Alleen de grijs gearceerde gebieden binnen de rode lijn behoren tot het daadwerkelijke zoekgebied A16.
Figuur - Zoekgebied windturbines uit de verordening en het zoekgebied voor dit MER. Alleen de grijs gearceerde gebieden binnen de rode lijn behoren tot het daadwerkelijke zoekgebied A16.